Společnost: Vitamino s.r.o.

IČO/DIČ: 47514001/SK2023928775

sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

zápis: Obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka 94311/B

e-mail: shop@vitamino.cz

(dále „Vitamino“)

1. Základní informace

1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztah, který vzniká uzavřením kupní smlouvy mezi Vitaminem a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“), když je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese (dále „E-shop“), který provozuje Vitamino. E-shop se zabývá zejména prodejem potravinových doplňků a vysoce kvalitních potravin (dále „Zboží“)

1. 2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu s kupní smlouvou uzavřenou mezi Vitaminem a Zákazníkem, má přednost kupní smlouva.

1. 3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a Vitamino, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena kupní smlouva podle dalších ustanovení. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1. 4. Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1. 5. Vitamino upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před přijetím změny Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy s Vitaminem.

1. 6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i podnikatel. 

1. 7. Vitamino se může v nabídce Zboží uvedené v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Zboží v E-shopu.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy a platební podmínky

2. 1. U Zboží nabízeného v E-shopu je uvedena aktuální cena a případně také další informace o Zboží a jeho vlastnostech. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, balného a dalších souvisejících poplatků mimo ceny dopravy a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Jestliže Vitamino Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Vitamino neurčí jinak.

2. 2. K ceně Zboží Vitamino připočítá náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu přepravy, který si Zákazník zvolí.

2. 3. Vitamino upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že nabídka Zboží v E-shopu má čistě informativní povahu a Vitamino není povinno uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží. Z tohoto důvodu se nepoužije ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. 4. Sjednání kupní smlouvy probíhá následovně:

2. 4. 1. Zákazník zvolí druh a případně také množství Zboží a vloží je do elektronického nákupního košíku;

2. 4. 2. následně Zákazník vybere způsob doručení Zboží a způsob platby, přičemž u každého způsobu doručení a způsobu provedení platby je uvedena také jeho cena;

2. 4. 3. dále Zákazník vyplní své kontaktní údaje a údaje pro doručení Zboží;

2. 4. 4. stiskem tlačítka „Odeslat objednávku“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“) a její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích; Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky zadal;

2. 4. 5. Vitamino Zákazníkovi potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce. Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je uzavřena kupní smlouva. 

2. 5. Vitamino je oprávněno požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně nebo telefonicky). 

2. 6. Na základě uzavřené kupní smlouvy se Zákazník zavazuje Zaplatit Vitaminu kupní cenu a cenu dopravy Zboží, případně další sjednané platby, a také se zavazuje Zboží převzít. Vitamino se zavazuje odevzdat Zákazníkovi objednané Zboží a umožnit Zákazníkovi nabýt ke Zboží vlastnické právo. 

2. 7. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Objednávce případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a Vitaminem, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit. Vitamino výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Vitamino nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník se zavazuje nahradit Vitaminu škodu, kterou mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2. 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít kupní smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Vitamino neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

2. 9. Kupní cenu společně s cenou dopravy a případnými dalšími sjednanými náklady se Zákazník zavazuje uhradit jednám z následujících způsobů:

2. 9. 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném v Objednávce;

2. 9. 2. bezhotovostně kartou prostřednictvím platebního terminálu při dodání na dobírku v místě určeném v Objednávce, pokud způsob platby podporuje Zákazníkem zvolený přepravce nebo výdejní místo;

2. 9. 3. bezhotovostně převodem na účet Vitamina, který Vitamino sdělí Zákazníkovi v procesu Objednávky společně s variabilním symbolem, který je Zákazník povinen při platbě uvést;

2. 9. 4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate;

2. 9. 5. bezhotovostně prostřednictvím platebního tlačítka Comgate s využitím Google pay nebo Apple pay.

2. 10. Vitamino je oprávněno požadovat složení zálohy nebo provedení jiné podobné platby. Na takovou skutečnost ale Vitamino upozorní Zákazníka ještě před uzavřením kupní smlouvy.

2. 11. Při platbě na dobírku, ať už v hotovosti nebo bezhotovostně kartou, je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě jiné bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 72 hodin od odeslání Objednávky. Pokud Zákazník neuhradí kupní cenu ve výše uvedených lhůtách, může Vitamino odstoupit od kupní smlouvy. Jestliže Vitamino odstoupí od kupní smlouvy, nezaniká tím nárok Vitamina na případnou náhradu nákladů na dopravu Zboží k Zákazníkovi.

2. 12. Při bezhotovostní platbě se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Vitamina.

2. 13. Zákazník bere na vědomí, že v případě bezhotovostních plateb (mimo platby kartou při dobírce) Vitamino odešle Zboží až po připsání celé kupní ceny včetně ostatních nákladů na svůj účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2. 14. Po úplném zaplacení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Vitamino Zákazníkovi na provedené platby daňový doklad – fakturu, kterou pošle Zákazníkovi elektronicky na jeho e-mail nebo mu jej předá spolu se Zbožím.

2. 15. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho úplným zaplacením a převzetím.

3. Přeprava a dodání Zboží

3. 1. Vitamino umožňuje následující způsoby doručení Zboží:

3. 1. 1. doručení kurýrem;

3. 1. 2. doručení na jednu z výdejen Zásilkovny.

3. 2. Pokud je Vitamino podle kupní smlouvy povinno dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. 

3. 3. Jestliže je z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručováno opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení. V případě, že se Zákazník s Vitaminem na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje Vitamino, nese Zákazník nebezpečí škody na věci a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. 4. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží, má Vitamino právo kdykoliv za trvání prodlení od Smlouvy odstoupit.

3. 5. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad je neprodleně nahlásit přepravci. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít.

3. 6. Vitamino upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží. Doba dodání je uvedena u každého Zboží na E-shopu. Doba dodání je jen orientační a žádný z termínů dodání Zboží proto nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří případy, kdy si smluvní strany termín jako fixní sjednají. 

4. Odstoupení od Smlouvy

4. 1. Podle tohoto odstavce se postupuje pouze tehdy, jestliže je Zákazník spotřebitelem, tj. člověkem, který uzavírá kupní smlouvu s Vitaminem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání. Kde se bude dále v tomto odstavci hovořit o Zákazníkovi, myslí se tím výlučně Zákazník – spotřebitel. 

4. 2. Zákazník má právo:

4. 2. 1. odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, přičemž nezáleží na způsobu převzetí nebo platby; pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, pokud Zákazník ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží odstoupení od smlouvy odešle; v odstoupení Zákazník nemusí uvádět jeho důvod.

4. 2. 2. odstoupit od kupní smlouvy je Zákazník oprávněn také kdykoli před dodáním Zboží;

4. 2. 3. využít pro odstoupení od kupní smlouvy formulář uvedený v příloze těchto Podmínek.

4. 3. Po odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy je Vitamino povinno vrátit Zákazníkovi kupní cenu společně s náklady na dodání do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijalo. Vitamino je oprávněno platbu vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

4. 4. Jestliže Vitamino v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností, je povinno Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich. Vitamino je oprávněno počkat s vrácením kupní ceny peněžních prostředků do doby, než mu Zákazník vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

4. 5. Náklady na vrácení Zboží nese Zákazník, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

4. 6. Pokud bylo vrácené Zboží poškozeno v důsledku porušení Zákazníkových povinností, je Vitamino oprávněno vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu škody a započíst ho na částku, která mý být Zákazníkovi vrácena.

4. 7. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od kupní smlouvy se nevztahuje mimo jiné na smlouvy:

4. 7. 1. o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (např. pokud si Zákazník nechá vyrobit krabičku s vlastním popiskem);

4. 7. 2. od Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. potraviny s krátkou dobou spotřeby apod.) nebo také Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. při namíchání müsli);

4. 7. 3. od Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho už není možné vrátit (např. otevření sterilního obvazu nebo uzavřeného balení potravinových doplňků, vitaminů apod.);

4. 7. 4. od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Zákazník porušil jejich původní obal a 

4. 7. 5.od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotné nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy (např. e-kniha zaslaná k Vám na email).

4. 8. Vitamino má právo od kupní smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Zboží. V takovém případě vrátí Vitamino Zákazníkovi kupní cenu včetně dalších přijatých plateb bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. Zákazník nemá nárok na náhradu jakékoli újmy, která by mu vznikla v souvislosti s odstoupením Vitamina od Smlouvy.

4. 9.Vitamino si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit, jestliže cena Zboží byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávně.

4. 10. V případě, že Vitamino Zákazníkovi společně se Zbožím zašle dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnost a Zákazník je povinen společně se Zbožím vrátit Vitaminu i poskytnutý dárek.

5. Práva z vadného plnění a možnosti reklamace

5. 1. Tento odstavec se rovněž použije pouze v případě, že je Zákazník spotřebitelem. Pokud je Zákazníkem podnikatel, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5. 2. Zboží má vady tehdy, jestliže má nějaké nedostatky (např. jiné množství, chybějící nebo poškozené části apod.). Za vady Zboží odpovídá Vitamino v dále uvedeném rozsahu.

5. 3. Vitamino neodpovídá za vady:

5. 3. 1. vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nerespektování účelu, pro který se Zboží běžně využívá;

5. 3. 2. pro které byla ujednána nižší cena Zboží;

5. 3. 3. u použitého Zboží neodpovídá Vitamino za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již jeho převzetí Zákazníkem;

5. 3. 4. které způsobil Zákazník.

5. 4. Zákazník může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Na žádost Zákazníka mu Vitamino v písemné formě potvrdí, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti Vitamina v případě vadného plnění.

5. 5. Jestliže se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5. 6. Zákazník má podle svého uvážení ve vztahu k uplatnění práv z vadného plnění následující možnosti:

5. 6. 1. požadovat bezplatné odstranění vady;

5. 6. 2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

5. 6. 3. pokud je takový požadavek úměrný (např. v případě, kdy nejde odstranit vadu bez zbytečného odkladu), může Zákazník požadovat dodání nového Zboží bez vad, případně dodání nové části Zboží bez vad, pokud se vada týká jen části Zboží;

5. 6. 4. v případě, že se vyskytne podstatná neodstranitelná vada Zboží nebo se vyskytla odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Zákazník uplatnit právo na výměnu Zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

5. 7. Reklamaci může Zákazník uplatnit u Vitamina na adrese Vitamino s.r.o., sklad 160030, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, Slovensko, případně elektronicky na adrese shop@vitamino.cz. Vitamino Zákazníkovi v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6. Uživatelský účet a věrnostní program

6. 1. Vitamino umožňuje Zákazníkovi na internetových stránkách E-shopu zřídit si svůj uživatelský účet. Ten se vytváří registrací. Ze svého uživatelského účtu může Zákazník provádět objednávání Zboží. K objednání Zboží ale není registrace a zřízení uživatelského účtu nutné.

6. 2. K registraci a zřízení uživatelského účtu Zákazník vyplní základní údaje, tj. email a heslo. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k uživatelskému účtu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám.

6. 3. Zákazník je povinen při registraci uživatelského účtu uvádět správné a pravdivé údaje a průběžně je také aktualizovat. 

6. 4. Vytvořením uživatelského účtu se Zákazníkovi začnou automaticky přičítat body za nákupy provedené prostřednictvím uživatelského účtu. Tyto body může následně využít na nákup dalšího Zboží.

6. 5. Body věrnostního programu se přičítají v poměru 1 bod za každých celých 25,- Kč nákupu, kdy 1 bod je roven 0,25 Kč. Podrobnosti věrnostního programu jsou uvedeny zde.

6. 6. Vitamino upozorňuje, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku omezené funkčnosti nebo nefunkčnosti uživatelského účtu. 

6. 7. Zákazník bere na vědomí, že Vitamino je oprávněno kdykoli zrušit Zákazníkův uživatelský účet, zejména v případě, kdy ho Zákazník déle než jeden rok nevyužívá nebo porušuje tyto Podmínky.

6. 8. Zákazník je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit.

7. Ochrana osobních údajů

7. 1. Osobní údaje Zákazníka Vitamino zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie. 

7. 2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo v kupní Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Vitamina. 

7. 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů Vitamina jsou dostupné zde.

8. Informace o řešení sporů a dohledu

8. 1. Vyřizování stížností Zákazníků – spotřebitelů, zajišťuje Vitamino prostřednictvím elektronické adresy shop@vitamino.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Vitamino na elektronickou adresu Zákazníka.

8. 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Vitaminem a Zákazníkem z kupní smlouvy.

8. 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. 4. Vitamino je oprávněno k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Závěrečná ustanovení

9. 1. Vitamino není ve vztahu k Zákazníkovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 9. 2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9. 3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a Vitaminem, jsou příslušné slovenské obecné soudy s místní příslušností dle sídla Vitamina. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka – spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

9. 4. Pokud se Zákazník s Vitaminem nedohodne jinak, bude veškerá korespondence mezi nimi vedena prostřednictvím e-mailu, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě, že Vitamino bude Zákazníkovi doručovat na e-mail, bude pro tento účel využívat emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce, případně při registraci.

9. 5. Kupní smlouva je uložena elektronicky u Vitamino a Vitamino k ní neumožňuje přístup.

9. 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 5. 2020.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení zde.

Věrnostní program

Získejte body za své objednávky a díky tomu nakupujte své oblíbené produkty levněji.